ÜYE OL
Ne Aramıştınız?

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (“GYODER”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. GYODER, veri sorumlusu sıfatıyla bireysel, kurumsal, faaliyet ve akademik/onursal üyelik başvuru sahiplerinin kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir. 

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

İşbu aydınlatma metninin amacı internet sitemiz üzerinden “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak GYODER’e üye olan ve/veya e-bültene kaydolan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. 

1. Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları 

GYODER kişisel verilerinizi, resmi internet sitemiz https://www.gyoder.org.tr/ üzerinden GYODER’e üye olurken doldurulan “Üyelik Başvuru Formu” ile ve e-bültene abone olurken elde etmektedir. 

GYODER tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır: 

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amaçları 

Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası) 

• Dernek üyeliğinin oluşturulması 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi 

• Talep ve şikâyetlerin takibi 

Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Tahsili, Çalışılan Şirket, Unvan) 

• Dernek üyeliğinin oluşturulması 

• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi • Dernek üyeliğinin oluşturulması 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, Ofis Telefonu Numarası ve Fax Numarası, E-mail Adresi, İş Adresi) 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

• Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi 

• Talep ve şikâyetlerin takibi 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

GYODER’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır: 

• Açık rıza (e-bültene abonelik halinde) 

• Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması 

• GYODER’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması 

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GYODER’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması 

E-bülten aboneliğinizi her zaman sonlandırma hakkınız bulunmaktadır. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak İl Dernekler Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Kişisel verileriniz, ayrıca teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yönetilmesi amacıyla etkinlik şirketlerine ve etkinlik kapsamındaki seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla seyahat şirketlerine aktarılmaktadır. 

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, 

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 

7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini  talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, [email protected] adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır. 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği